Ouders

_se81208_thema_5_situatie_2.jpg

Ouders

Wij vinden een goede relatie tussen ouders en school zeer belangrijk. Enerzijds hopen we hiermee de betrokkenheid van de ouders te vergroten, anderzijds zal door een regelmatig contact het gesprek over het kind gaande blijven en kunnen zowel eventuele problemen thuis als op school bijtijds besproken worden. We hebben een gezamenlijk belang, namelijk dat het goed gaat met de kinderen.

Ook vinden we het fijn als ouders meedenken en meedoen in de verschillende organen:

Medezeggenschapsraad

De MR heeft het recht mee te spreken over ontwikkelingen op onze school. Voor een aantal aangelegenheden wordt aan de MR instemming gevraagd. Daarnaast zijn er zaken waarbij de MR gevraagd wordt een advies uit te brengen met betrekking tot een te nemen besluit. De MR heeft ook het recht om zaken, die in het belang van de school zijn, aan de orde te stellen, voorstellen hieromtrent te doen en haar standpunt kenbaar te maken.

De MR leden vergaderen één keer per twee maanden. Op verzoek kan de directeur aanwezig zijn. Er komen zaken aan de orde als veiligheid, taakverdeling binnen het team, vakantieroosters, lesmethodieken, de schoolgids en groepsindelingen.

_se80914_thema_1_situatie_2.jpg
_se81447_thema_4_situatie_3.jpg

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Vanuit de MR wordt een teamlid en een ouder afgevaardigd naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(GMR). De GMR heeft een gelijksoortige functie als de MR, maar treedt op als gesprekspartner naar het bestuur van stichting De Akker. Het binnen de stichting gemaakte en te maken beleid, heeft consequenties voor alle scholen die onder stichting De Akker vallen.

Ouderwerkgroep

De leden van de ouderwerkgroep(OWG) worden door en uit de ouders gekozen. De taken bestaan hoofdzakelijk uit het mee-organiseren van buitenschoolse activiteiten, zoals: dierendag, sinterklaasfeest, kerstvieringen, sportdagen en het verlenen van hand- en spandiensten. Voor alle ondersteunende werkzaamheden van ouders geldt dat alles in overleg met het team wordt uitgevoerd en onder verantwoording van de directie. Als ouderwerkgroeplid kunt u ervoor zorgen dat uw kind behalve een leerzame periode ook een heel leuke schooltijd beleeft.

Meer weten?

Lees meer over het team van De Looschool